top of page

Nithear càrn mòr à clachan beaga 

  

’S e amas na h-iomairt seo a bhith a’ taisbeanadh agus a’ comharrachadh neart agus beairteas coimhearsnachd didseatach na Gàidhlig. Aig cridhe càrn, tha susbaint fèin-chruthaichte Gàidhlig (user generated content, no ugc). Bidh càrn a’ foillseachadh susbaint didseatach Gàidhlig thar nam meadhanan sòisealta agus an seo air ar ‘balla beò’.  Cleachdaibh #càrn gu faic sinn an t-susbaint agaibh!

 

Stiùireadh luchd-cleachdaidh:   

 

 • Na cleachdaibh ar suaicheantas no ar logo às aonais ar cead 

 • Na cleachdaibh no na toiribh iomradh air ar susbaint ann am fiosan naidheachd
  agus stuthan margaidheachd eile às aonais ar cead 

 

Faodar uaireannan ceangal a dhèanamh ri làrach nach eil co-cheangailte ri càrn.  

 • Chan eil sinn a’ cur taic ris na làraich ris a bheil sinn a’ ceangal 

 • Chan eil sinn cunntachail airson na susbaint no cunntachail airson rud sam bith a thachras ma chleachdas sibh iad.

Luchd-cruathachaidh susbaint

Gheibhear teachdaireachd bho chàrn a’ faighneachd airson cead ur susbaint a sgaoileadh. Le bhith a’ freagairt ‘'S urrainn’, tha sibh ag aontachadh ris na leanas:  

  

 1. ’S ann agaibh-se a bhios an dlighe-sgrìobhaidh agus sealbh gu lèir air an t-susbaint agaibh. 

 2. ’S dòcha gun cleachd sinn criomagan den t-susbaint agad mar phàirt de shusbaint Càrn fhèin, me, stiùireadh agus molaidhean airson nam meadhanan sòisealta.

 3. Faodarsinn meud na susbaint agaibh atharrachadh a rèir diofar ùrlaran.

 4. Faodar ur susbaint a thoirt sìos aig àm sam bith air an iarrtas agaibh fhèin. 

 5. Cha cho-roinn sinn am fiosrachadh pearsanta a bheir sibh dhuinn idir gun innse dhuibh an toiseach. Leugh tuilleadh mu mar a chleachdas sinn an dàta pearsanta agaibh nar Poileasaidh Dìomhaireachd. 

 6. Tha sinn nur comain gu bheil sibh air ur susbaint a cho-roinn leinn ach chan urrainn dhuinn ur pàigheadh. 

 7. Le bhith a’ freagairt, ‘Tha’, tha sibh a’ toirt cead dhuinn susbaint bho na sgeulachdan Instagram/Facebook agaibh a ghleidheadh airson 24 uair a thìde. 

càrn

Ceist?

Taing airson do theachdaireachd

Email Stack.png
contact
bottom of page